+66 (0) 87 917 7165 info@andamandiscoveries.com

เกาะสุรินทร์ 2 วัน

หมู่บ้านมอแกน เกาะสุรินทร์

มอแกนพาเที่ยว 2 วัน 1 คืน สัมผัสกับโปรแกรมทัวร์อันเป็นเอกลักษณ์แห่งหมู่เกาะสุรินทร์ นำเที่ยวโดยมอแกน ยิปซีแห่งท้องทะเล  เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามแห่งทะเลอันดามัน เรียนรู้วิถีของมอแกนแห่งเกาะสุรินทร์ แหวกว่ายไปในท้องทะเลที่ใสราวกับกระจก

วันที่ 1

พบกับผู้ประสานงาน รับฟังบรรยายสรุป ณ อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ ก่อนเดินไปยังท่าเรือคุระบุรี เพื่อออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยเรือเร็ว เดินทางถึงเกาะสุรินทร์ เก็บสัมภาระส่วนตัวเข้าที่พักแรม ณ จุดกางเต็นท์ ที่ทำการอุทยานฯ

พายเรือแจว “ชาปัน”

พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นชาวมอแกน จากนั้นเดินทางไปหมู่บ้านมอแกน โดยเรือหางยาวของกลุ่มมอแกนพาเที่ยว รับรู้ถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างชาวมอแกนและธรรมชาติ เรียนรู้เกี่ยวกับ หล่อโบง เสาวิญญาณบรรพบุรุษของชาวมอแกน และบ้านของชาวมอแกนที่สร้างอยู่ริมชายหาด เรียนรู้การทำหัตกรรม อันเป็นวิถีดั้งเดิมของชาวมอแกน โดยใช้ ใบเตยทะเล นำมาสานเป็นกำไล ทดลองสานกำไลโดยมีชาวมอแกนคอยแนะนำ และนำกลับไปเป็นของที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านมอแกน

ชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ซึ่งมัคคุเทศก์ชาวมอแกน จะแนะนำให้รู้จักพันธุ์   ไม้ชนิดต่างๆ บางชนิดใช้นำมาทำเป็นอาหาร บางชนิดนำมาทำยารักษาโรค บางชนิดนำมาใช้กับเรือ ก่าบาง เรือบ้านแบบดั้งเดิมของชาวมอแกน

มุ่งหน้าสู่จุดดำน้ำ เรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวมอแกนในท้องทะเล ชื่นชมธรรมชาติใต้ทะเล

เรือก่าบาง มอแกน

เดินทางกลับที่ทำการอุทยานฯ พักผ่อนบนหาดทรายขาว

รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของอุทยานฯ พักผ่อนตามอัธยาศัย

พักค้างคืน ณ ลานกางเต็นท์ อุทยานแห่งชาติฯ โดยมีเต็นท์และชุดเครื่องนอน  ใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟซึ่งจะเปิดใช้งานเวลา 18.00 น. – 22.00 น.

วันที่ 2

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของอุทยานฯ

กลับมาเยือนหมู่บ้านอีกครั้ง เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตของมอแกน โดยมัคคุเทศก์ชาวมอแกน ฝึกแจวเรือขนาดเล็กที่สร้างจากไม้ มอแกนเรียกว่า ฉ่าพัน  ซึ่งเป็นเรือแบบดั้งเดิมของชาวมอแกน ทดลองแทงปลาโดยใช้ฉมวกหรือ ซูม ในภาษามอแกน ซึ่งเป็นวิธีการหาปลาของชาวมอแกนแบบหนึ่ง จากนั้นไปดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเล

สานกำไร

เดินทางกลับที่ทำการอุทยานฯ กล่าวคำอำลามัคคุเทศก์มอแกน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารของอุทยานฯ เก็บของและสัมภาระส่วนตัว เตรียมตัวเดินทางกลับ  ออกเดินทางจากที่ทำการอุทยานฯ อ่าวช่องขาด ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิภาพ

มอแกนพาเที่ยว

Book Now!      Contact A Local Expert!