+66 (0) 87 917 7165 info@andamandiscoveries.com

หลักการแห่งความยั่งยืน

Mangrove tree

อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ได้มุ่งมั่นที่จะให้บริษัทของเรามีการเติบโตที่ยั่งยืน การทำงานของเรามุ่งไปยังผลกระทบสำคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สิทธิมนุษยชน การอนุรักษ์ธรรมชาติ และความยั่งยืน ผ่านการทำงานด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โปรแกรมของเราจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือจากชุมชน ซึ่งเราทำงานและใช้ทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ทั้งในด้านบุคคล สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ เราพร้อมที่จะพิจารณาถึงผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม และตั้งใจที่จะก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกับชุมชน ผู้มาเยือน และผู้ที่ทำงานร่วมกัน เราแสวงหาการสร้างแนวทางที่พัฒนาในการแบ่งปันความรู้ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยการทำงานผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เรายังได้ส่งต่อความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำรงไว้เพื่อความยั่งยืนทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อมไปยังผู้ที่เราใช้บริการ เพื่อแสดงถึงคำมั่นในการทำงานอย่างยั่งยืน เราขอสัญญาในการดำรงซึ่งหลักการดังนี้

หลักการด้านสิ่งแวดล้อม

อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ตั้งใจที่จะกระทำไว้ซึ่งความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในการทำงานประจำวัน โดยมีหลักการดังนี้

Thank you Card
 • จะเปิดเครื่องปรับอากาศในช่วงที่อากาศร้อนจัด ไม่เกิน ๕ ชั่วโมงต่อวัน
 • ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในแต่ละวัน
 • ใช้ส้วมซึม ตักน้ำราด
 • รีไซเคิลกระดาษ พลาสติก ขวดแก้ว กระป๋องอลูมิเนียม
 • ใช้กล่องพลาสติกหรือใบตองในการห่ออาหาร แทนการใช้โฟมหรือถุงพลาสติก
 • ใช้กระเป๋าและขวดน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำเมื่อเดินทาง
 • ใช้สบู่ที่ทำเองในท้องถิ่นสำหรับการทำความสะอาดในสำนักงาน
 • เมื่อมีทางเลือก ดื่มกาแฟที่ผลิตในประเทศ
 • ใช้กระดาษทั้งสองด้าน และใช้กระดาษซ้ำเมื่อต้องการพิมพ์
 • ส่งเสริมให้แขกของเราใช้กระเป๋าและขวดน้ำที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำเมื่อเดินทาง
 • ให้ข้อมูลก่อนออกเดินทางที่เหมาะสมและข้อควรปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมแก่แขก เพื่อที่แขกจะได้เป็นนักเดินทางที่ทราบข้อมูล ให้ความเคารพ และเกิดความยั่งยืน

หลักการปฏิบัติอย่างยั่งยืนต่อพนักงานของเรา

อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ให้คุณค่าแก่พนักงานของเราว่าเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของบริษัท และเราตั้งใจปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยเกียรติ ให้ความเคารพ และปฏิบัติตามหลักจริยธรรมทางด้านบุคคลากร ดังนี้

 • อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ปฏิญาณที่จะปฏิบัติตาม คู่มือทรัพยากรบุคคล หลักจริยธรรม นโยบายการป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น นโยบายด้านสุขภาพและความปลอดภัย เพื่อให้แน่ใจว่าสิทธิพนักงานของเราทุกคนได้รับการปกป้อง
 • อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์มุ่งมั่นให้พนักงานทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสร้างแรงจูงใจ เราเชื่อมั่นในการพัฒนาบรรยากาศของสนับสนุนที่เท่าเทียมกัน โดยผ่านการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร
 • เราสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านทางโอกาสที่มี เพื่อเข้าร่วมการอบรม รวมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษาและผู้ที่มาฝึกงาน
 • ที่อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์เราให้ความสำคัญต่อครอบครัวและสถานภาพของบุคคล เรามีนโยบายในการลาคลอด และมีการทำประกันสังคมให้แก่พนักงานตามสัญญาจ้าง
 • อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ต่อต้านการบังคับใช้แรงงานภายในสำนักงานและในการทำงานร่วมกับผู้อื่น นอกเหนือจากนี้ เราไม่มีการจ้างงานผู้เยาว์ และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของประเทศ
 • อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ไม่ยินยอมทนต่อการแบ่งแยกทางเพศ เชื้อชาติ อายุ ผู้ด้อยโอกาส ชนกลุ่มน้อย ศาสนา/ความเชื่อ หรือรสนิยมทางเพศ นอกเหนือจากนี้ พนักงานยังมีสิทธิในการเป็นตัวแทนลูกจ้างในสหภาพใดๆ และสามารถแสดงความคิดเห็นในการบริหารจัดการได้โดยปราศจากความหวาดกลัวในการแก้แค้น
 • พนักงานทุกคนมีสัญญาการจ้างงาน ซึ่งได้กล่าวถึงเงื่อนไขในการทำงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ รายละเอียดของการลาพักร้อนและการทำงานล่วงเวลา
 • นอกเหนือจากนี้ พนักงานจะได้รับการแนะนำเป็นระยะ รวมทั้งการอบรมด้านสุขภาพและความปลอดภัย พร้อมทั้งมีชุดปฐมพยาบาล
 • อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์น้อมรับความยั่งยืนทั้งทางสังคมและสิ่งแวดล้อม และมุ่งให้พนักงานพร้อมรับสิ่งนี้ผ่านทางการอบรมและให้ความรู้
 • พนักงานของอันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์เข้าร่วมการประชุมกลุ่มท่องเที่ยวของชุมชนที่มีขึ้นทุกครั้ง ในการประชุมจะช่วยให้อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และทำให้ชุมชนสนใจในการทำงานร่วมกับเรา
Little Amazon

นโยบายสำหรับผู้มาเยือน
เราสัญญาว่าจะให้ข้อมูลที่ดีที่สุดเกี่ยวกับบริษัทและโปรแกรมของเรา เพื่อแขกที่มาเยือนจะได้เตรียมพร้อมในการสัมผัสประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม สิ่งนี้ได้สร้างให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และทำให้แขกผู้มาเยือนเกิดประสบการณ์ที่เคารพต่อหลักจริยธรรมในขณะที่เยือนชุมชน

 • พนักงานของอันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์จะชี้แจงโดยตรงกับผู้มาเยือนเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับโปรแกรม และข้อควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว อาสาสมัคร นักศึกษาฝึกงาน และนักวิจัย ข้อควรปฏิบัติจะช่วยให้มั่นใจว่าแขกที่มาจากบริษัทต่างๆ ได้รับรู้ถึงความคาดหวังในวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
 • แขกของเราได้สนับสนุนมูลนิธิเครือข่ายอันดามันเหนือโดยตรง ทั้งนี้โดยการจัดสรรผลกำไรจำนวน ๕๐% ของบริษัทที่เกิดขึ้นให้แก่มูลนิธิเครือข่ายอันดามันเหนือ
 • เรามีการประเมินคุณภาพในการบริการของเราผ่านทางแบบแสดงความคิดเห็นหลังสิ้นสุดโปรแกรม และจากข้อมูลดังกล่าวเราจะนำไปแจ้งแก่ชุมชน เพื่อดำเนินการต่อไป
 • อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ได้มี ข้อแนะนำก่อนการเดินทาง และ ข้อแนะนำในการเยือนชุมชน เพื่อหลีกเลี่ยงความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม

นโยบายความยั่งยืนกับผู้ทำงานร่วม

Kho Surin National Park

อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ให้สัญญาว่าเราจะทำให้มั่นใจว่าผู้ทำงานร่วมกับเราได้ปฏิบัติตามนโยบายความยั่งยืน ในการทำงานร่วมกับคู่ค้า ผู้ให้ที่พัก และผู้ให้บริการเรื่องท่องเที่ยว เราได้มีการพิจารณาในเรื่องดังนี้

 • เราส่งเสริมมัคคุเทศก์ชุมชนและการอบรมของพวกเขาเสมอ รวมทั้งการให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่างๆ
 • อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ไม่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือการบริการเรื่องการท่องเที่ยว ที่พัก และบริการใดๆ ด้านการท่องเที่ยว ที่ทำลายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคล พืชหรือสัตว์ หรือทรัพยากรธรรมชาติใดๆ (เช่น แหล่งน้ำ)
 • เรายืนยันข้อตกลงกับคู่ค้าเรื่องความยั่งยืน โดยการทำสัญญาข้อตกลงที่กล่าวว่า คู่ค้าจะต้องยึดถือในข้อกฎหมายและหลักปฏิบัติของรัฐ ทั้งนี้ได้รวมถึง พระราชบัญญัติการใช้แรงงานเด็กและการล่วงละเมิดทางเพศ พระราชบัญญัติการใช้แรงงานและค่าจ้างแรงงาน ความยั่งยืน สวัสดิภาพของสัตว์และการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชุมชน
 • มีการใช้ข้อควรปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว อาสาสมัคร นักศึกษาฝึกงาน และนักวิจัย ข้อควรปฏิบัติจะช่วยให้มั่นใจว่าแขกที่มาจากบริษัทต่างๆ ได้รับรู้ถึงความคาดหวังในวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของชุมชน เพื่อช่วยรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน และหลีกเลี่ยงความสัมพันธ์ที่ก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน
 • ทำงานร่วมกับคู่ค้าในการแบ่งปันหลักการและการปฏิบัติของเรา เพื่อการท่องเที่ยวโดยชุมชนและการพัฒนาชุมชน
 • ในกรณีที่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่า คู่ค้าของเราได้ก่อให้เกิดความเสียหายในการบริการขั้นพื้นฐาน เช่น อาหาร น้ำ ดิน พลังงาน หรือสุขภาพ แก่ชุมชนโดยรอบ เราจะทำการยุติสัญญาโดยทันที

นโยบายกับชุมชน

Moken Surin

เราให้สัญญาที่จะสนับสนุนชุมชนที่เราทำงานด้วย โดยการจัดทำโปรแกรมที่ปกป้องวัฒนธรรมของพวกเขา เพิ่มผลกระทบทางเศรษฐกิจ โดยโปรแกรมในการท่องเที่ยวโดยชุมชนได้ก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนอีกทางหนึ่ง และได้ช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขา

 • โปรแกรมของเราจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนที่เราได้ทำงานด้วย ทั้งนี้เราทำงานร่วมกับคู่ค้าในพื้นที่ (การเดินทาง ร้านอาหาร ธุรกิจ กลุ่มชุมชน)
 • เราจะสร้างแนวทางใหม่ๆ เพื่อช่วยดูแลการแบ่งปันความรู้ การดูแลสิ่งแวดล้อม และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ภายในกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน
 • เราจะให้ความเคารพแก่ทั้งชุมชนและแขกที่มาเยือน โดยการมีข้อควรปฏิบัติสำหรับกลุ่มชุมชน นักท่องเที่ยว นักวิจัย นักศึกษาฝึกงาน และพนักงานของอันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์
 • เราจะให้การสนับสนุนการอบรมการนำเที่ยวและการพัฒนาศักยภาพแก่ชุมชน
 • เราจะให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยวเกี่ยวกับวัฒนธรรมและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนได้รับการเคารพในสิ่งที่พวกเขามีอยู่

นโยบายด้านสวัสดิภาพของสัตว์

Khaosok & Lake

อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์จะไม่ยอมรับการใช้งานของสัตว์ที่โดนกักขัง การใช้สัตว์เพื่อความบันเทิง หรือการใช้สัตว์เพื่อเป็นสนใจแก่นักท่องเที่ยวหรือเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว ถ้ามีการให้บริการในการสร้างประสบการณ์กับช้าง เราจะ ไม่มี การนั่งช้าง และปฏิบัติตามกฎในการดูแลสวัสดิภาพของสัตว์ของ Travel Life และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก สำหรับศูนย์ช่วยเหลือสัตว์และการมีปฏิสัมพันธ์กับสัตว์ เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพของสัตว์ เราทำงานร่วมกับองค์กรที่ดูแลสวัสดิภาพของสัตว์และองค์กรอนุรักษ์ เพื่อให้มีการตระหนักถึงการดูแลสัตว์ที่ดีที่สุด ทั้งกับนักท่องเที่ยว คู่ค้า และภาครัฐ ในพื้นที่ที่เราทำงาน

 • เรามุ่งมั่นในการพัฒนาวิธีการประเมิน และพัฒนาการทำงานกับคู่ค้าของเรา รวมทั้งช่วยผู้ร่วมวงการเดียวกับเราให้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
 • เราต่อต้านและไม่สนับสนุนการกระทำที่ผิดกฎหมาย และสิ่งต่างๆ ที่มีผลกระทบด้านลบต่อสวัสดิภาพของสัตว์ ในฐานะองค์กรหนึ่ง เราเชื่อว่าสัตว์มีสิทธิของตนเช่นกัน เช่น สิทธิในการไม่อดอยาก กระหาย เจ็บปวด และจากความไม่สบาย

นโยบายการคุ้มครองเด็ก

ที่อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ เราตระหนักอย่างเต็มที่ในความรับผิดชอบของเราต่อการคุ้มครองเด็ก และเด็กและเยาวชนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการได้รับการปกป้องจากการทำร้าย ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของเด็กที่มีในโปรแกรมของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดเสมอ เราได้ดำเนินการตาม นโยบายการคุ้มครองเด็ก ซึ่งพนักงานของเราทุกคน คู่ค้า และอาสาสมัครที่ทำงานในโครงการและศูนย์เรียนรู้ของเรา จะต้องปฏิบัติตาม

 • มีการกำหนดสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ซึ่งเด็กสามารถเรียนรู้และพัฒนา
 • มีการแต่งตั้งพนักงานของเราให้รับผิดชอบต่อการคุ้มครองเด็กภายในองค์กร และหากผู้นั้นไม่อยู่ได้มีการส่งหน้าที่ให้แก่ผู้อื่นเพื่อรับผิดชอบแทน
 • ส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงการคุ้มครองเด็ก แก่ผู้ใหญ่ เด็ก และผู้เยาว์ ในขณะที่เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมให้พวกเขามีทักษะที่จำเป็นในการดูแลตนเองให้ปลอดภัยเท่าที่เป็นไปได้
 • สนับสนุนนักเรียนผู้ที่เคยหรือเกือบจะถูกละเมิด โดยการทำตามมาตรการใดๆ (ระยะสั้นหรือระยะยาว) ในการร่วมมือกับหน่วยงานที่เหมาะสม
 • ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและหลักการประจำทุกปี
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อพึงกระทำ ทั้งนี้รวมถึง กฎหมายที่เกี่ยวข้องความไม่เท่าเทียมทางเพศและการใช้แรงงานเด็ก พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและค่าจ้างแรงงาน
 • พนักงานทุกคน อาสาสมัคร นักศึกษาฝึกงาน และคู่ค้า จะต้องปฏิบัติตามนโยบายการคัมครองเด็กของเรา และปฏิบัติตาม ข้อควรปฏิบัติของอาสาสมัคร เมื่อมีการทำงานกับเด็ก
 • เพื่อเป็นปกป้องเด็กเมื่ออาสาสมัครของเราทำงานกับเด็ก เราได้มีการตรวจสอบประวัติอาสาสมัคร อาสาสมัครต้องมีหลักฐานในการอ้างอิง เขียนจดหมายเพื่อแสดงวัตถุประสงค์ในการมา และส่งประวัติบุคคล ก่อนที่ทางอันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์จะยอมรับเป็นอาสาสมัคร

หากมีข้อสงสัยเรื่องความยั่งยืน อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ยินดีที่จะตอบคำถามเกี่ยวกับความยั่งยืนและหลักการปฏิบัติของเรา หากคุณมีข้อสงสัย กรุณาส่งอีเมล์มาที่ info@andamandiscoveries.com